De områden jag föreläser om och håller workshop i är bl a

  • lässtrategier och läsning,
  • boksamtal med elever,
  • digitala bokcirklar,
  • inkluderande undervisning,
  • genrepedagogik och cirkelmodellen,
  • att möta elever med språkstörning eller språkliga svårigheter,
  • skolutveckling kopplat till IKT samt
  • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Jag ser alltid till att anpassa innehållet till den målgrupp och de önskemål som finns.

Nedan finns kort information om vad de olika områdena kan innehålla.

 

Lässtrategier och läsning

Vad innebär det att ha god läsförståelse? Hur kan man som lärare arbeta med lässtrategier för att utveckla elevernas läsning? I denna föreläsning lyfts både skönlitterär läsning, läsning av faktatexter och digital läsning.

 

Boksamtal med elever

Hur kan man arbeta med skönlitterär läsning med äldre elever? Jag visar på olika modeller där samtalet och den gemensamma läsningen får ta stor plats. Modellerna kopplas samman med relevant forskning och teori kring läsning i allmänhet och skönlitterär läsning i synnerhet.

 

Digitala bokcirklar

Hur kan man arbeta med digitala bokcirklar med elever och/eller kollegor? I denna föreläsning tar jag utgångspunkt i Den digitala bokcirkeln som finns på Facebook och visar hur man kan skapa en digital bokcirkel, hur man kan moderera den och och hur deltagarna kan vara aktiva genom videosamtal och/eller skriftliga inlägg direkt i gruppen. Jag berättar också om andra varianter av digitala bokcirklar och hur dessa kan användas för att få eleverna att samtala med andra elever om böcker som de läst.

 

Inkluderande undervisning

Hur skapar man en undervisning där alla elever kan delta? Denna fråga blir utgångspunkt för föreläsning. Jag utgår från relevant forskning och teori och lyfter fram konkreta exempel på hur en undervisning kan organiseras för att så många elever som möjligt ska kunna delta och vara delaktiga.

 

Skolutveckling kopplat till IKT

Vad krävs för att en skola ska utveckla sin digitala kompetens? I föreläsningen lyfter jag framgångsfaktorer, möjligheter men också de svårigheter och hinder som kan finnas.

 

Genrepedagogiken och cirkelmodellen

Vad är genrepedagogiken? Och hur kan man arbeta med cirkelmodellen i sin undervisning? Detta är två av de frågor som besvaras under denna föreläsning. Jag tar avstamp i teori och forskning för att sedan exemplifiera och konkretisera med klassrumsexempel.

 

Att möta elever med språkstörning eller med språkliga svårigheter

Vad ska man tänka på när man undervisar elever som har språkstörning eller språksvårigheter? Det är utgångsfrågan för denna föreläsning. Jag ger exempel och visar hur den digitala tekniken kan vara en hjälp i klassrummet.

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

I denna föreläsning visar jag hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med äldre elever. Konkreta tips och arbetssätt gås igenom och koppling görs till forskning och teori.