De områden jag föreläser om och håller workshop i är bl a

 • läsfrämjande arbete i skola och/eller på bibliotek
 • lässtrategier och läsning,
 • boksamtal med elever,
 • digitala bokcirklar,
 • inkluderande undervisning,
 • genrepedagogik och cirkelmodellen,
 • att möta elever med språkstörning eller språkliga svårigheter,
 • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt,
 • digitalisering, literacy och multimodalitet,
 • skönlitterär läsning och samtal
 • skönlitteratur i värdegrundsarbetet

Jag ser alltid till att anpassa innehållet till den målgrupp och de önskemål som finns.

Nedan finns kort information om vad de olika områdena kan innehålla.

 

Läsfrämjande arbete i skola och/eller på bibliotek

Hur kan man arbeta läsfrämjande med barn och unga? I denna föreläsning får du flera konkreta tips på hur du kan arbeta läsfrämjande. Tipsen kan du lätt omsätta i din egen praktik/verksamhet.

 

Lässtrategier och läsning

Vad innebär det att ha god läsförståelse? Hur kan man som lärare arbeta med lässtrategier för att utveckla elevernas läsning? I denna föreläsning lyfts både skönlitterär läsning, läsning av faktatexter och digital läsning.

 

Boksamtal med elever

Hur kan man arbeta med skönlitterär läsning med äldre elever? Jag visar på olika modeller där samtalet och den gemensamma läsningen får ta stor plats. Modellerna kopplas samman med relevant forskning och teori kring läsning i allmänhet och skönlitterär läsning i synnerhet.

 

Digitala bokcirklar

Hur kan man arbeta med digitala bokcirklar med elever och/eller kollegor? I denna föreläsning tar jag utgångspunkt i Den digitala bokcirkeln som finns på Facebook och visar hur man kan skapa en digital bokcirkel, hur man kan moderera den och och hur deltagarna kan vara aktiva genom videosamtal och/eller skriftliga inlägg direkt i gruppen. Jag berättar också om andra varianter av digitala bokcirklar och hur dessa kan användas för att få eleverna att samtala med andra elever om böcker som de läst.

 

Inkluderande undervisning

Hur skapar man en undervisning där alla elever kan delta? Denna fråga blir utgångspunkt för föreläsning. Jag utgår från relevant forskning och teori och lyfter fram konkreta exempel på hur en undervisning kan organiseras för att så många elever som möjligt ska kunna delta och vara delaktiga.

 

Genrepedagogiken och cirkelmodellen

Vad är genrepedagogiken? Och hur kan man arbeta med cirkelmodellen i sin undervisning? Detta är två av de frågor som besvaras under denna föreläsning. Jag tar avstamp i teori och forskning för att sedan exemplifiera och konkretisera med klassrumsexempel.

 

Att möta elever med språkstörning eller med språkliga svårigheter

Vad ska man tänka på när man undervisar elever som har språkstörning eller språksvårigheter? Det är utgångsfrågan för denna föreläsning. Jag ger exempel och visar hur den digitala tekniken kan vara en hjälp i klassrummet.

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

I denna föreläsning visar jag hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med äldre elever. Konkreta tips och arbetssätt gås igenom och koppling görs till forskning och teori.

 

Digitalisering, literacy och multimodalitet

Idag är elever digitala på ett helt annat sätt än för bara några år sedan, och det går knappast att dela upp världen i en verklig och en digital värld längre. Uppdelningen är heller inte möjlig i klassrummet – lärare, precis som eleverna, måste ha en digital kompetens som matchar ett samhälle i snabb utveckling. Vad innebär digitaliseringen i skolan? Vad kan de ökade möjligheterna att uttrycka sig multimodalt betyda för elevernas lärande och literacyutveckling och för lärarens undervisning? I denna föreläsning utgår jag från boken Digitalisering, literacy och multimodalitet och delar  med mig av mina tankar och erfarenheter om hur digitaliseringen kan leda till nya former och vinster för undervisningen men jag visar även vilka svårigheter som kan finnas.

 

Skönlitterär läsning och samtal

Något händer med oss när vi i samtalet får sätta ord på våra egna tankar samtidigt som vi får lyssna på andra. Texten framträder, tankarna lyfter och vår förståelse ökar. I denna föreläsning tar jag avstamp i styrdokument och forskning för att sedan konkretisera med tydliga klassrumsnära exempel. Jag visar hur man kan arbeta med skönlitterär läsning utifrån en eller flera av följande modeller – Chambers modell för boksamtal, Hem- och expertgrupper, Text och Tanke och Sokratiska samtal. Föreläsningen utgår delvis från boken Läsa och samtala om skönlitteratur – med digitala verktyg.

Skönlitteratur i värdegrundsarbetet

Hur kan skönlitteratur används i värdegrundsarbetet? Det handlar denna föreläsning om. Jag ringar in skolans värdegrundsuppdrag, diskuterar skönlitterär läsning utifrån receptionsforskning och critical literacy och ger exempel på hur värdegrundsfrågor kan komma till uttryck och bearbetas genom konkreta nedslag i skönlitterära böcker.